ADDRESS-Nayapura Kota

197, Civil Lines, Opp. MBS Hospital,
Nayapura, Kota

Time :

Mon-Sun at 9 AM to 2PM

TELEPHONE

+744-2324111

09414392574

ADDRESS-Vigyan Nagar

1-K-35 , Vigyan Nagar,
Jhalawar Road, Kota

Time:

Mon-Sat at 5PM to 9PM

TELEPHONE

+744-2411211

09414392574